GÓRA

we

are

cdz

legal

advisors

scroll

THE FIRM

Quality

O CDZ

W naszej pracy liczy się JAKOŚĆ
i gwarancja znakomitej obsługi prawnej. Wnosimy doświadczenie branżowe
i stawiamy na nowatorskie rozwiązania prawne.

Pracujemy zespołowo,
a innowacyjność jest nieodłącznym elementem naszego działania.

To my: CDZ

CDZ

globalnie

Nasi Klienci często potrzebują zintegrowanego, międzynarodowego wsparcia prawnego. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów transgranicznych. W ramach członkostwa w międzynarodowej sieci firm prawniczych INTERLAW, pracujemy w multidyscyplinarnych zespołach prawników z renomowanych kancelarii w Europie, Ameryce i Azji.

Earth

DORADZAMY PRZY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH PRACOWNICZYCH

We współpracy z Transatlantic Law International (TALI), dynamiczną platformą prawno-biznesową, doradzamy przy projektach o zasięgu globalnym w 95 jurysdykcjach.

WSPÓLNICY

Andrzej ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach typu private equity oraz z udziałem venture capital. Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i telekomunikacyjnym. Przygotowuje i nadzoruje międzynarodowe emisje papierów wartościowych.

Doradza w procesie inwestycyjnym, opracowuje strukturę inwestycji i formę pozyskania kapitału. Zajmuje się restrukturyzacjami kapitałowymi spółek i grup kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, funduszom private equity i venture capital oraz spółkom z sektora TMT.

Andrzej jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017, Chambers Europe 2017 oraz Best Lawyers w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz TMT. Jest członkiem międzynarodowej izby prawników: International Bar Association.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Ewa specjalizuje się w doradztwie klientom zagranicznym w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i finansowych oraz TMT. Doradza w zakresie otwierania i prowadzenia centrów usług wspólnych w Polsce.

Wspiera klientów w procesie budowy strategii HR, zarządzaniu zasobami ludzkimi i racjonalizacji polityki kadrowej oraz przy międzynarodowych transferach pracowników. Doradza przy dostosowywaniu globalnych modeli funkcjonowania firm do zasad polskiego prawa.

Przed dołączeniem do CDZ Ewa była członkiem zarządu Netia S.A. Wcześniej praktykowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie reprezentowała banki inwestycyjne w transakcjach z branży TMT i energetycznej oraz zajmowała się doradztwem regulacyjnym sektorowi finansowemu.

Ewa jest wysoko rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2017 w zakresie prawa pracy. Jest członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork, wspólnik
kieruje praktyką usług biznesowych

Krzysztof specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuje klientów w procesach sądowych i postępowaniach upadłościowych. Ma bogate doświadczenie w procedurach cywilnych.

Doradza syndykom masy upadłości spółek działających w sektorze nieruchomości, TMT i medycznym, jak również w postępowaniach sądowych przeciwko dłużnikom, oraz w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi.

Krzysztof jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przed dołączeniem do CDZ, przez 10 lat pełnił funkcję sędziego, w tym w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Krzysztof jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie postępowań sądowych.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO. Zajmuje się wykupami lewarowanymi (LBO), restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz polskim i angielskim prawem spółek.

Doradza polskim i zagranicznym inwestorom, zwłaszcza funduszom inwestycyjnym i private equity, spółkom z sektora TMT oraz instytucjom finansowym.

Reprezentuje spółki notowane na giełdzie oraz ich akcjonariuszy w sporach dotyczących ofert przejęcia (tzw. wezwań) oraz zakończenia notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza spółkom publicznym w zakresie ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych, zagadnień związanych z papierami wartościowymi i wymogami giełdowymi

Maciej jest rekomendowany przez IFLR1000 Financial & Corporate 2018 oraz The Legal 500 EMEA 2017.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką rynków kapitałowych

Szymon doradza funduszom private equity i venture capital, inwestorom oraz międzynarodowym i polskim spółkom w zakresie fuzji i przejęć, tworzenia joint ventures oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji i transakcji nieruchomościowych oraz projektów deweloperskich. Zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Szymon jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz przez IFLR1000 Financial & Corporate 2018 w fuzjach i przejęciach i private equity.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką finansowania inwestycji

Doradza największym polskim podmiotom z sektora telekomunikacyjnego, mediów i nowych technologii w zakresie budowania strategii rozwoju i wprowadzania nowych produktów i usług na rynku TMT. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi.

Jest członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT), wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Andrzej jest arbitrem w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Andrzej jest wysoko rekomendowany przez Chambers Europe 2018 oraz The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie TMT. Praktyka, którą kieruje, została szczególnie wyróżniona w rankingu kancelarii regulacyjnych Polityki Insight 2017.

Absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych PAN, wspólnik
kieruje praktyką TMT

Marcin specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Opracowuje strategię procesową i reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej. Reprezentuje również klientów w pozasądowych formach rozwiązania sporów, w tym w mediacjach i postępowaniach polubownych.

Ponadto, reprezentuje upadłego, wierzycieli i syndyka lub zarządcę na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką postępowań sądowych i administracyjnych
oraz prawa upadłościowego

Patryk ma ponad 17-letnie doświadczenie w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się w transakcjach na rynku nieruchomości, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Zajmuje się transakcjami sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych, a także leasingiem nieruchomości.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestycyjnym i private equity, polskim i zagranicznym inwestorom, deweloperom oraz instytucjom finansowym.

Patryk jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w prawie nieruchomości oraz Chambers Europe 2017 w prawie budowlanym.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką nieruchomości i inwestycji budowlanych

Piotr specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej, zwłaszcza w problematyce znaków towarowych. Doradza międzynarodowym i polskim spółkom, w tym przedsiębiorcom z sektora usług biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach.

Przed dołączeniem do CDZ pracował w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie UOKiK), następnie jako dyrektor ds. prawnych oraz członek zarządu pierwszej płatnej telewizji w Polsce – CANAL+Polska (obecnie nc+).

Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest aktywnie zaangażowany w działalność pro bono na rzecz kilku fundacji oraz osób prywatnych.

Piotr jest rekomendowany przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie prawa pracy.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką ochrony konkurencji, własności
intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Jolanta ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych.

Doradza w zakresie tworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek. Zajmuje się restrukturyzacją i strukturyzacją grup kapitałowych. Doradza przy transakcjach nabycia i zbycia akcji/udziałów, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Doradza licznym spółkom zagranicznym w związku z prowadzoną przez nich działalnością w Polsce.

Jolanta jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA 2017 w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć.

Radca prawny, wspólnik
kieruje praktyką prawa korporacyjnego i handlowego

Weronika specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza podmiotom wchodzącym na polski rynek, w szczególności tym z branży usług biznesowych.

Doradza we wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami. Dostosowuje globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa.

Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, derekrutacji i zwolnień grupowych, w tym prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Zajmuje się aspektami pracowniczymi przy transakcjach fuzji i przejęć. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Została wyróżniona tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Adwokat, wspólnik
kieruje praktyką prawa pracy

Aleksandra ma ponad 10-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach joint ventures. Ponadto, specjalizuje się w doradztwie przy inwestycjach w przedsięwzięcia typu start-up i seed oraz przy restrukturyzacji i optymalizacji struktur holdingowych, z uwzględnieniem aspektów finansowania pozabankowego i rozliczania transakcji.

Doradza przy nabywaniu spółek, przedsiębiorstw i części przedsiębiorstw, oraz tworzeniu struktur joint-venture. Opracowuje i negocjuje dokumentację transakcyjną. Koordynuje zespoły prawników przy przeprowadzaniu badania stanu prawnego spółek (due diligence) oraz przy procesie transakcyjnym.

Radca prawny, wspólnik
współkieruje praktyką fuzji i przejęć oraz private equity

Aktualności

CDZ BREAKFAST
CDZ Breakfast | CDZ zaprasza na śniadanie połączone z dyskusją na temat:

REWOLUCJA W PRAWIE PRACY? PROJEKTY NOWYCH KODEKSÓW PRACY

Warszawa:
Data:
Miejsce: w siedzibie Kancelarii, ul. Zajęcza 15
Czas: 9:00
Zgłoszenie: CDZbreakfast@cdz.com.pl
Kraków:
Data:
Miejsce: w siedzibie Kancelarii, przy al. Słowackiego 64
Czas: 9:00
Zgłoszenie: CDZbreakfast.krakow@cdz.com.pl

Wydarzenia

CDZ o rewolucji w prawie pracy

Dnia 10 kwietnia 2018 roku, CDZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowali śniadanie biznesowe poświęcone prawu pracy pt. „Rewolucja w prawie pracy? Projekty nowych kodeksów pracy”.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in. genezę nowych przepisów, założenia Indywidualnego i Zbiorowego Kodeksu Pracy oraz konsekwencje powstania projektów nowych kodeksów. Wobec doniesień prasowych o wycofaniu się z projektowanych propozycji kodeksów przez rząd, na spotkaniu omówiono również potencjalne kierunki wykorzystania projektów przyszłości, a prelegentki odpowiedziały na pytanie dlaczego pracodawcy muszą dalej być czujni.

Uczestnikami wydarzenia były głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: Ryanair, LG Electronics, Merck Group, UPS GBS oraz Hemmersbach GmbH & Co.

Więcej: http://araw.pl/

CDZ oraz ARAW organizatorami śniadania dla sektora BPO/SSC

Dnia 22 lutego 2018 w hotelu Sofitel Wrocław Old Town, odbyło się śniadanie biznesowe z prawem pracy w nowej formule: „Trudne przypadki, nietypowe rozwiązania| Warsztaty z prawa pracy dla HR managerów.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz omówiły problematykę zatrudniania i rozwiązywania umów.

Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: UPS, NOKIA, MERCK, 3M oraz KRUK.

Więcej: http://araw.pl/

Mariusz Busiło panelistą na konferencji Central European Digital Payments

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja „Central European Digital Payments”, pod tematem przewodnim „Płatności dla klientów wygodne jak nigdy”, obejmującym zagadnienia Commerce – Mobility – FinTech– RegTech – Identity – Security.

Konferencja jest największym w Polsce corocznym spotkaniem polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie systemów kartowych różnego przeznaczenia oraz nowoczesnych metod płatności. W tym roku poruszano m.in. tematykę inteligentnych płatności mobilnych, nowoczesnych płatności w rozwiązaniach smart city, rozwoju e-commerce a nowoczesne metody płatności, sztucznej inteligencji w zastosowaniach płatniczych, cyfrowych pieniędzy cyfrowego świata, nowoczesnego IT dla rynku finansowego.

Z ramienia CDZ, Mariusz Busiło, ekspert w dziedzinie TMT, wziął udział w sesji specjalistycznej „Elektroniczna tożsamość, usługi zaufania, autentyfikacja i identyfikacja a nowoczesne metody płatności”, podczas której omówił problematykę e-tożsamości wraz z rozwiązaniami rządowymi i wybranymi rozwiązania alternatywnymi.

Konferencja została współorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pod patronatem Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Izby Gospodarki Elektronicznej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Partnerami wydarzenia były m.in. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, DELab UW – Digital Economy Lab, Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Więcej: http://www.conkarta.pl/home

Mariusz Busiło panelistą na konferencji 5G, EMF & Health

W dniu 5 grudnia 2017, w Warszawie odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone wpływowi pól elektromagnetycznych na zdrowie w kontekście wprowadzania sieci 5G, zorganizowane przez International Telecommunication Union (ITU) oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Program obejmował m.in. wyzwania, możliwości oraz ramy prawne dla 5G EMF i zdrowia; EMF, badania w zakresie zdrowia i przyszłe potrzeby; skutki wdrożenia sieci 5G.

W ramach warsztatów, Mariusz Busiło, prawnik CDZ ds. regulacji rynku telekomunikacyjnego, jako ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie problematyki pól elektromagnetycznych (PEM), reprezentował rynek polskich operatorów telekomunikacyjnych w panelu dyskusyjnym: PEM, 5G i zdrowie w Polsce.

Zagadnienia były prezentowane przez przedstawicieli z Ministerstwa Cyfryzacji, WHO, ICNIRP, Huawei, Ericsson, ATDI, Nokia, GSMA, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Łączności.

Więcej: https://www.itu.int/en/ITU-T/

Ewa Don-Siemion prelegentką podczas spotkania Legal Committee z zarządem ASPIRE

Odbywające się 26 października 2017 w Krakowie spotkanie zarządu ASPIRE, skupiło kancelarie specjalizujące się w prawie pracy dla sektora BPO/SSC, które przedstawiły najważniejsze zagadnienia prawne związane z prowadzeniem centrów usług biznesowych w Polsce.

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion omówiła kwestie elastycznego czasu pracy, umów pracowniczych oraz ochrony danych osobowych.

Zarząd ASPIRE składa się z największych globalnych firm outsourcingowych, m.in: Motorola Solutions, IBM Software Lab, HSBC, Alexander Mann Solutions, Brown Brothers Harriman, State Street Bank, Cisco Systems.

Więcej: http://www.aspire.org.pl/

CDZ omawia częściową legalizację background check

Dnia 24 października w hotelu Sofitel Wrocław Old Town, odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone prawu pracy, pt. „Częściowa legalizacja background check i inne zmiany ochrony danych osobowych w zatrudnieniu”, zorganizowane przez CDZ oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).

Z ramienia CDZ, Ewa Don-Siemion oraz Weronika Papucewicz przedstawiły zagadnienia obejmujące m.in. projekt zmian w prawie przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju dotyczący badania przeszłości kryminalnej kandydatów do pracy i pracowników, wpływ Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na procesy związane z zatrudnianiem oraz dyrektywę 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

Uczestnikami wydarzenia były głównie przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, m.in.: Capgemini, Electrolux, Nokia, 3M, LG Innotek, oraz Ocado.

Komunikaty prasowe

press releases

Transakcje

CDZ doradcą grupy podmiotów przy sprzedaży spółek RED 8

CDZ reprezentowała grupę sprzedających pakiet 100% udziałów spółki Content Invest Sp. z o.o., która skupia kilka spółek z branży reklamy i marketingu, działających pod marką RED 8. Kupującym była spółka należąca do grupy Dentsu Aegis, międzynarodowej sieci komunikacyjnej z oddziałami w 145 krajach. W wyniku przejęcia powstanie oferta Dentsu Solution.

Doradztwo CDZ obejmowało opracowanie docelowej struktury udziałowej i restrukturyzację grupy spółek RED 8. Ponadto, CDZ doradzała w zakresie spraw korporacyjnych grupy spółek RED 8 oraz negocjowała dokumentację transakcyjną.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski.  W skład zespołu wchodziły: wspólnik Jolanta Okoniecka oraz r.pr. Eliza Szulc-Sierańska i r.pr. Karolina Nowak-Różycka.

Nabycie spółek działających pod marką RED 8 przez grupę Dentsu Aegis jest kolejną w ostatnim półroczu transakcją, którą CDZ przeprowadza na rynku reklamy, marketingu i komunikacji publicznej.

CDZ doradcą Nevu przy inwestycji na rynku ochrony zdrowia

CDZ doradzała spółce Nevu, założonej przez grupę inwestorów instytucjonalnych, przy nabyciu 100% akcji w spółce Eubioco S.A. (producent leków i suplementów diety) od Pelion S.A., jednego z największych dystrybutorów farmaceutyków w Polsce i Europie Środkowej.

Doradztwo CDZ obejmowało utworzenie spółki Nevu oraz opracowanie i negocjowanie umowy akcjonariuszy oraz częściowego finansowania przez jej wspólników. Ponadto, CDZ przeprowadziła badanie prawne spółki celowej i jej spółki zależnej, doradzała co do prawnych aspektów struktury finansowania przejęcia oraz negocjowała umowę sprzedaży akcji z Pelion S.A. CDZ doradzała również Eubioco S.A. w sprawach korporacyjnych po jej przejęciu.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski. W skład zespołu Kancelarii wchodzili: wspólnicy Andrzej Chajec, Jolanta Okoniecka i Weronika Papucewicz, a także m.in. r.pr. Eliza Szulc-Sierańska oraz r.pr. Karolina Nowak-Różycka.

CDZ doradcą TFI Capital Partners przy inwestycji w sieć supermarketów Piotr i Paweł

CDZ doradzała funduszom zarządzanym przez TFI Capital Partners przy inwestycji finansowej w grupę Piotr i Paweł, ogólnopolską sieć supermarketów, w której działa 145 sklepów.

Doradztwo CDZ objęło opracowanie, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, która została sfinalizowana 22 lutego 2018 roku i weszła w życie niezwłocznie, gdyż nie wymagała zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako że w transakcji uczestniczyła instytucja finansowa.

Od listopada 2017 roku sieć Piotr i Paweł jest w procesie poszukiwania inwestora strategicznego, który ma zapewnić stabilność relacji z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi. Inwestycja TFI Capital Partners jest wsparciem finansowym w drodze do wyboru inwestora branżowego.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierowali wspólnik Maciej Kotlicki oraz wspólnik Aleksandra Szyszko-Kamińska, specjalizujący się w transakcjach fuzji i przejęć, m.in. dla funduszy inwestycyjnych.

CDZ doradcą Capital Partners przy transakcji na rynku kapitałowym

CDZ doradzała funduszu inwestycyjnemu Capital Partners S.A., głównemu akcjonariuszowi w związku z procesem przejęcia Gekoplast S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przez nowego inwestora.

W styczniu 2018 roku powodzeniem zakończyło się wezwanie na akcje spółki, ogłoszone przez grupę Karton S.p.A. (99,3% akcji), a intencją nowego właściciela jest wycofanie akcji Gekoplastu z obrotu na GPW.

Doradztwo CDZ obejmowało przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w szczególności umowy zobowiązującej Fundusze Capital Partners do sprzedaży akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy projekcie kierował wspólnik Maciej Kotlicki we współpracy z r.pr. Piotrem Rychtą.

CDZ doradcą 24/7 Communication przy połączeniu z Headlines-Porter Novelli

CDZ doradzała 24/7 Communication, jedynej polskiej agencji należącej do PROI Worldwide, która stanowi również polski oddział Reputation Institute, przy połączeniu z Headlines-Porter Novelli, jedną z najstarszych polskich agencji PR. Projekty obydwu agencji zostały wielokrotnie nagrodzone i wyróżnione w wielu polskich i międzynarodowych konkursach.

Od 1 stycznia 2018 roku agencje rozpoczną wspólną działalność pod szyldem 24/7 Communication.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Szymon Skiendzielewski, we współpracy ze wspólnikiem Piotrem Kryczkiem, specjalizującym się w prawie pracy oraz radcą prawnym Elizą Szulc-Sierańską z Działu Fuzji i Przejęć.

Rankingi

cdz
CDZ i jej prawnicy wysoko wyróżnieni przez The Legal 500 EMEA 2018

W tegorocznej edycji, CDZ została wyróżniona w wielu kategoriach: w prawie korporacyjnym i handlowym, fuzjach i przejęciach, sporach sądowych, prawie pracy, transakcjach typu private equity, prawie nieruchomości, prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT). Andrzej Chajec, Ewa Don-Siemion, Krzysztof Żyto, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski, Andrzej Abramczuk, Patryk Galicki, Piotr Kryczek oraz Jolanta Okoniecka zostali również rekomendowani w swoich dziedzinach praktyki.

Chambers Europe 2018
CDZ i jej prawnicy rekomendowani przez Chambers Europe 2018

W tegorocznej edycji CDZ została rekomendowana w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa pracy. Andrzej Chajec, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski oraz Andrzej Abramczuk zostali wyróżnieni w swoich dziedzinach praktyki.

Nasi Klienci o nas:

“They are very communicative, proactive, extremely responsive and creative problem solvers with a deep understanding of our business operations."

"The team stands out for its practical approach to problems."

Ranking Polityki Insight
Praktyka TMT CDZ wyróżniona w rankingu Polityki Insight

Ranking Kancelarii Regulacyjnych 2017 Polityki Insight wyróżnia najlepsze kancelarie z obszarów: prawa bankowego, energetycznego, farmaceutycznego, konkurencji, telekomunikacyjnego i danych osobowych. Nasza praktyka TMT została rekomendowana w Grupie 2.

The Legal 500 EMEA 2017
CDZ i jej prawnicy wyróżnieni przez The Legal 500 EMEA 2017

CDZ została rekomendowana w dziedzinie prawa korporacyjnego i handlowego, fuzji i przejęć; prawa nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT); prawa pracy; sporów sądowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Andrzej Chajec, Ewa Don-Siemion, Krzysztof Żyto, Maciej Kotlicki, Szymon Skiendzielewski, Andrzej Abramczuk, Piotr Kryczek, Tomasz Mizikowski oraz Jolanta Okoniecka zostali również rekomendowani w swoich dziedzinach praktyki.

Recommended by Chambers Europe 2017
CDZ i jej prawnicy rekomendowani przez Chambers Europe 2017

W tegorocznej edycji CDZ została wyróżniona w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć; prawa nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz prawa pracy. Andrzej Chajec oraz Andrzej Abramczuk zostali rekomendowani w swoich dziedzinach praktyki.

Nasi Klienci o nas:

The team is recommended for its knowledge and understanding of the market. "They are true experts and know the telecoms market really well. They are very helpful and up to speed."

"They have a business approach. They are not just lawyers but rather try to analyse the business context of the deal."

Różne

CDZ mecenasem polskiej sztuki współczesnej

W ramach działań z zakresu Corporate Cultural Responsibility (CCR), CDZ oraz Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej zawarły umowę o współpracy. CDZ będzie udzielać Fundacji wsparcia merytorycznego w formie pomocy prawnej pro bono. Fundacja jest jedną z pierwszych niezależnych instytucji typu non-profit działających na polu kultury i sztuki. Promuje i wspiera utalentowanych artystów, których działalność przyczynia się do rozwoju sztuki współczesnej. Ponadto, Fundacja wspiera artystów niezależnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

INTERLAW wyróżniony w "Elite Global Law Firm Network" przez Chambers Global 2018

INTERLAW, międzynarodowe stowarzyszenie niezależnych firm prawniczych, do którego CDZ należy od 2011 roku, zostało wysoko wyróżnione przez Chambers Global 2018 w kategorii "Elite Global Law Firm Network".

Publikacje CDZ w bibliotece online Global Sales Compliance

W bibliotece znajdują się artykuły i publikacje z 70 krajów, dotyczące m.in. zagadnień z zakresu bankowości i finansów; rynków kapitałowych; zakładania i strukturyzacji funduszy inwestycyjnych oraz marketingu. W zakładce o Polsce, CDZ opublikowała opracowanie z dziedziny TMT oraz artykuł dotyczący ochrony danych osobowych.

Nowi wspólnicy w CDZ

Z dniem 1 marca 2018 roku, Marcin Bącal, Jolanta Okoniecka, Weronika Papucewicz oraz Aleksandra Szyszko-Kamińska dołączą do grona wspólników kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.

„Tytuł wspólnika jest przyznawany za talent, przedsiębiorczość oraz zaangażowanie. Gratulujemy Marcinowi, Jolancie, Weronice i Aleksandrze tej nominacji. Jesteśmy przekonani, że ten zastrzyk nowej energii przyczyni się do dalszego rozwoju CDZ.” – mówił Andrzej Chajec – wspólnik zarządzający CDZ.

Marcin Bącal reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w dziedzinie prawa upadłościowego i telekomunikacyjnego. Prowadzi również postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Jolanta Okoniecka kierowała do tej pory praktyką prawa korporacyjnego i handlowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych. Jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA w tych dziedzinach.

Weronika Papucewicz specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza podmiotom wchodzącym na polski rynek, w szczególności tym z branży BPO/SSC. Została wyróżniona tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Aleksandra Szyszko-Kamińska ma ponad 10-letnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach joint ventures. Specjalizuje się w doradztwie przy inwestycjach w przedsięwzięcia typu start-up i seed oraz przy restrukturyzacji i optymalizacji struktur holdingowych.

Mariusz Busiło wiceprzewodniczącym Komitetu Ochrony Danych Osobowych

Dnia 1 lutego 2018 roku, członkowie Komitetu Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji wybrali nowy skład organu kierującego pracami Komitetu. Na stanowisko wiceprzewodniczącego tego Komitetu wybrany został Mariusz Busiło, prawnik CDZ specjalizujący się w sprawach regulacyjnych i aspektach komercyjnych w zakresie prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetowego oraz ochrony danych osobowych.

Komitet Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi danych, w tym danych osobowych, związanymi z regulacjami prawnymi oraz interesami sektora teleinformatycznego. W zakresie działania Komitetu znajdują się w szczególności kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności, zarządzania danymi, w tym wielkimi zbiorami danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Mariusz Busiło pełni także funkcję eksperta PIIT w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych. Członkami PIIT są firmy działające w sektorze teleinformatyki, telekomunikacji i informatyki.

Publikacje

PUBLIKACJE

INSIGHTS

2017/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2017

Publikacja przedstawia szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa pracy w 35 jurysdykcjach. Omawia także skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla brytyjskiego prawa pracy oraz międzynarodowe standardy zatrudnienia. CDZ opracowała rozdział o Polskim systemie prawa.

 

2017/05
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2017

Publikacja opisuje systemy prawne w 37 krajach oraz propozycje Unii Europejskiej w zakresie wspólnego rynku cyfrowego. Opracowana w formie pytań i odpowiedzi, jest obszernym przeglądem prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetu. CDZ opracowała rozdział o Polsce.

 

2017/05
THE INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW | CZWARTA EDYCJA

Czwarte wydanie publikacji zawiera dogłębną analizę warunków rynkowych oraz zmian w orzecznictwie w zakresie prawa upadłościowego w 29 krajach. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

Dostępne on-line:
2016
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Telecoms, Media & Internet Law 2016

Publikacja zawiera przegląd unijnych ram regulacyjnych dotyczących komunikacji elektronicznej oraz usług elektronicznych w państwach członkowskich UE, jak również obszerny przegląd istotnych zagadnień z zakresu prawa telekomunikacyjnego, mediów i internetu w 37 systemach prawnych. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

2016
INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES | Employment & Labour Law 2016

Publikacja przedstawia najczęstsze problemy z zakresu prawa pracy w 43 krajach, w tym warunki zatrudnienia, reprezentację pracowników, dyskryminację, uprawnienia do urlopu macierzyńskiego i rodzinnego oraz zbycie przedsiębiorstwa. CDZ opracowała rozdział dotyczący Polski.

 

INSIGHTS

2018/02
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

W kwietniu 2016 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane powszechnie RODO. Celem RODO jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej UE i dostosowanie tych zasad do współczesnych technologii komunikowania.

2018/01
THE POLISH LEGAL ENVIRONMENT – ASPIRE LEGAL COMMITTEE ANNUAL REPORT

Raport omawia szansy i zagrożenia dla rozwoju sektora usług biznesowych. CDZ opracowała zagadnienia dotyczące umów z zakresu prawa pracy, elastycznego czasu pracy oraz ochrony danych pracowników.

2017/12
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie niekorzystna zmiana przepisów dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodów. Od tej daty preferencyjną stawkę będą mogli stosować wyłącznie podatnicy PIT prowadzący działalność w ramach ściśle określonych rodzajów działalności twórczej.

2017/11
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jest to jednak dość uciążliwy i kosztowny obowiązek, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty muszą być przechowywane w wersji papierowej przez 50 lat od dnia zakończenia pracy w danej firmie. Wkrótce może się to jednak zmienić.

2017/09
LABOUR LAW UPDATE W KOLABORACJI Z ASPIRE

Ministerstwo Rozwoju udostępniło w Internecie projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego. Ustawa spowoduje zalegalizowanie prowadzonej przez niektórych pracodawców weryfikacji, czy kandydat do pracy był karany.

INSIGHTS

Rzeczpospolita 2018/04/12
DANE OSOBOWE
RODO: problem z gromadzeniem danych pracowników
Weronika Papucewicz

Zostało już tylko półtora miesiąca do wejścia w życie nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Rzeczpospolita 2018/03/29
DANE OSOBOWE
RODO: strach ma wielkie oczy
Piotr Kryczek

W panującej od pewnego czasu i wciąż podgrzewanej w różnych publikacjach atmosferze strachu przed RODO na pierwszy plan wybijają się drakońskie kary, jakie przewidziano za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Rzeczpospolita 2018/02/13
DANE OSOBOWE
Instytucje finansowe zapytają kandydatów do pracy o karalność
Weronika Papucewicz

Rząd chce, aby w przeddzień zmiany przepisów o ochronie danych osobowych branża finansowa mogła zbierać wrażliwe dane o kryminalnej przeszłości osób starających się o pracę w bankach, funduszach inwestycyjnych czy firmach ubezpieczeniowych.

Rzeczpospolita 2018/01/11
PRAWO PRACY
Twórcy nierówno traktowani
Karolina Nowak-Różycka

1 stycznia 2018 r. weszła w życie niekorzystna zmiana przepisów dotycząca 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Od tej daty preferencyjną stawkę mogą stosować wyłącznie przedstawiciele określonych zawodów.

Rzeczpospolita 2017/10/03
PRAWO PRACY
Przed skierowaniem do innych zadań trzeba sprawdzić kwalifikacje i stan zdrowia
Weronika Papucewicz

Jak rozumieć „potrzebę pracodawcy" w kontekście możliwości skierowania pracownika do innej pracy? Czy to jego subiektywna ocena? Czy pracownik może ją podważać?

Rzeczpospolita 2017/09/28
DANE OSOBOWE
Sprzeczne pomysły na ochronę danych
Weronika Papucewicz

W rządzie powstały wykluczające się nowele umożliwiające prześwietlanie uczciwości kandydatów do pracy. Wszystko wskazuje na to, że nikt do tej pory nie koordynował prac toczących się w ministerstwach: rozwoju i cyfryzacji.

INTERSHIPS

CDZ

Kariera

W naszej dynamicznej strukturze jest zawsze przestrzeń na nowe talenty.

Talent. Zaangażowanie. Skuteczność.

Jeśli kierujesz się tymi wartościami to pasujesz do naszego zespołu.

CDZ

CARRIER

PRAKTYKI
Job description:

Poszukujemy studentów IV-V roku prawa z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Stypendia zagraniczne, odbyte kursy prawa europejskiego, brytyjskiego, lub amerykańskiego, a także znajomość innych języków obcych będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy miesięczne płatne praktyki z możliwością przedłużenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w języku angielskim.

REKRUTACJA
Job description:

PRAKTYKANT(KA) / KRAKÓW

 • Jesteś studentem/studentką IV, V roku prawa lub po studiach?
 • Znasz biegle język angielski lub na poziomie zaawansowanym?
 • Znasz programy Microsoft Office (Word, Power, Excel)?
 • Masz łatwość w kontaktach interpersonalnych?

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Udział w bieżących projektach
 • Legal research, opracowywanie dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego i prawa pracy
 • Kontakt z organami administracji publicznej

OFERUJEMY

 • Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową
 • Pracę z międzynarodowymi klientami
 • Pracę w zgranym zespole i dobrej atmosferze
 • Zatrudnienie w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku

Chcesz zacząć z nami współpracę? Prześlij CV na adres cv@cdz.com.pl z dopiskiem „Legal Intern” w temacie wiadomości.

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883).

REKRUTACJA
Job description:

PRAWNIK / ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI

Miejsce pracy: Warszawa

 • Interesujesz się prawem nieruchomości?
 • Znasz się na trendach rynkowych na rynku nieruchomości w Polsce i na świecie?
 • Lubisz pracować z międzynarodowymi klientami?
 • Posiadasz co najmniej dwa lata doświadczenia pracy w kancelarii prawnej?
 • Posiadasz doświadczenie negocjacyjne oraz łatwość w kontaktach interpersonalnych?

OFERUJEMY

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach biznesowych oraz obsługę międzynarodowych klientów
 • Zatrudnienie w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w zintegrowanym i doświadczonym zespole

Chcesz z nami współpracować? Prześlij CV i list motywacyjny na adres cv@cdz.com.pl z dopiskiem „Real Estate Lawyer” w temacie wiadomości.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k. na stanowisko Praktykanta (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883)."

REKRUTACJA
Job description:

PRAWNIK / ZESPÓŁ PRAWA PRACY

Miejsca pracy: Warszawa, Kraków

 • Interesujesz się prawem pracy?
 • Znasz się na trendach rynkowych związanych z zatrudnianiem w Polsce i na świecie?
 • Lubisz pracować z międzynarodowymi klientami?
 • Posiadasz co najmniej rok doświadczenia pracy w kancelarii prawnej?
 • Jesteś aplikantem I lub II roku albo świeżo upieczonym adwokatem lub radcą prawnym?

OFERUJEMY

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach biznesowych
 • Zatrudnienie w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w zgranym zespole i dobrej atmosferze 

Chcesz zacząć z nami współpracę? Prześlij CV na adres cv@cdz.com.pl z dopiskiem „Employment Lawyer” w temacie wiadomości.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k. na stanowisko Prawnika (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883)."

CAREER

DÓŁ ZAKŁADKI PRACA

HR & ADMINISTRATION DIRECTOR

Elżbieta Wolańska
CV@cdz.com.pl

KONTAKT

MEDIA CONTACT
Diana Tavera
diana.tavera@cdz.com.pl

 

Warszawa
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Polska
t: +48 22 492 40 00
f: +48 22 492 40 01
warsaw@cdz.com.pl

Kraków
al. Słowackiego 64
30-004 Kraków
Polska
t: +48 12 421 12 55
f: +48 12 421 03 06
krakow@cdz.com.pl

Łódź
ul. Sienkiewicza 72
90-001 Łódź
Polska
t: +48 42 231 48 17
lodz@cdz.com.pl

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.